Sant Martí Eix Comercial

Sant Martí Eix Comercial

Subvencions per a l'enllumenat nadalenc de les vies públiques de Barcelona 2024

12 de juny de 2024

L’Ajuntament de Barcelona convoca les subvencions per a l'enllumenat nadalenc de les vies públiques de la ciutat per aquest 2024.

La finalitat d’aquesta convocatòria és continuar donant suport a la iniciativa de l’enllumenat de Nadal que fan les associacions de comerciants territorials de la ciutat de Barcelona i seguir promocionant el comerç de proximitat en període nadalenc, creant un ambient festiu i millorant la imatge de la ciutat.

 • Termini de presentació: Del 11 de juny al 9 de juliol de 2024 (ambdós inclosos)

A qui es dirigeix?

Es dirigeix a les associacions de comerciants territorials, sense afany de lucre, que portin a terme el projecte a la ciutat de Barcelona. 

Quins terminis s'han establert?

El termini de presentació de la sol·licitud s’iniciarà el dia següent al de la data de publicació al BOPB de la convocatòria, des del dia 11 de juny fins el dia 9 de juliol (ambdós inclosos). 

El termini d’execució de les accions estarà comprés entre l’1 de juliol de 2024 i el 31 de gener de 2025. El termini de justificació de l’activitat subvencionada finalitzarà el 31 de març de 2025. 

Com s'ha de presentar la sol·licitud?

S'ha de presentar el document d’instància de sol·licitud de subvenció que inclou la descripció del projecte presentat, i els corresponents apartats amb els criteris de valoració tècnica.

Pressupost del tercer que presta el servei que indiqui, en tot cas, NIF i dades socials de l’empresa (adreça completa, telèfons, correu electrònic) i nom de l’associació que fa l’encàrrec. Si les despeses són superiors a 15.000 euros (import sense IVA) s’hauran de presentar les sol·licituds de pressupostos i respectives ofertes rebudes d’un mínim de 3 empreses. S’ha de justificar en un document annex el motiu de l’elecció quan aquesta no recaigui en la opció més avantatjosa econòmicament. Caldrà que siguin pressuposts emesos per empreses homologades. Així mateix, en cas d’existir un contracte plurianual amb una empresa instal·ladora homologada per enllumenat a les vies públiques haureu d’aportar aquest document signat per l’empresa i l’entitat, amb el corresponent pressupost. 

Quins són els requisits?

 • El pressupost ha de ser emès per una empresa instal·ladora HOMOLOGADA.
 • El pressupost ha d’incloure la descripció tècnica de l’ornamentació: tipus d’ornamentació (figures, arcs, etc), tipologia tecnològica de llums (led, etc) i imatges gràfiques del disseny, trams de carrer/s a guarnir i l’import desglossant l’impost sobre el valor afegit.

On s'han de presentar les sol·licituds?

La documentació de sol·licitud es presentarà de forma TELEMÀTICA a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Barcelona https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/oficinavirtual/ca/tramit/20120001061, seguint les instruccions indicades en aquest portal de tràmits. Caldrà disposar del corresponent certificat digital.

Quin import es subvenciona?

La quantia de la subvenció atorgada no excedirà del 75% (màxim 120.000 € per sol·licitant) del cost del projecte especificat als documents de sol·licitud de subvenció.

Les associacions de comerciants territorials a on hi hagi trams de carrers que el mateix Ajuntament de Barcelona presti els serveis de decoració lumínica de Nadalno podran ser sol·licitants d’aquestes subvencions.

Quin procediment es seguirà per a la concessió?

Hi haurà dues fases:

Fase 1: Atorgament provisional

Fase 2: Atorgament definitiu

 • Un cop acomplerts els requisits, es publicarà pel mateix procediment que l’atorgament i denegació provisional la llista de subvencions atorgades i denegades definitivament. 
 • Per consultar-la, disposareu dels mateixos canals assenyalats a la fase anterior. 

Com cal justificar l'activitat subvencionable?

El beneficiari de la subvenció haurà de justificar l’aplicació dels fons rebuts en un termini de dos mesos a partir de la finalització del període d’execució previst a la convocatòria és a dir, com a màxim el dia 31 de març de 2025.

En el procés de justificació s’haurà de presentar la següent documentació:

 • Instància justificativa, inclosa Memòria d’actuació: explicació del projecte realitzat.
 • Memòria econòmica simplificada: detall de les despeses i ingressos de l’activitat objecte de subvenció.
 • Declaració responsable del beneficiari i/o representant legal conforme no hi ha altres còpies de les mateixes factures presentades al mateix temps, a efectes de justificació de subvenció, en altres administracions públiques. Aquesta declaració ha d’identificar cada una de les factures que es presenten a la justificació juntament. Factures originals constant com a deutors les associacions territorials beneficiaries de la subvenció. La data de les factures haurà d’estar compreses entre l’1 de juliol de 2024 i el 31 de gener de 2025. Presentació en un únic fitxer.
 • Documentació bancària acreditativa del pagament de les factures.
 • En cas de subvencions d’import igual o superior a 60.000 euros, s’haurà de presentar un informe d’auditoria.
 • Carta de reintegrament en el cas de romanents no aplicats.

Els models de documentació per a la justificació de la subvenció estaran disponibles al web de l’Ajuntament durant el període de justificació.

Per a qualsevol dubte o ampliació de la informació us podeu adreçar a:
subvencionsdirecciocomerc@bcn.cat

Com comunico les dades bancàries?

Les dades del Compte bancari s’hauran de comunicar abans de la resolució de les sol·licituds de subvencions. 

En el cas que la persona beneficiaria de la subvenció estigui donada d’alta a la forma de pagament dels creditors de l’Ajuntament de Barcelona, no caldrà aportar aquesta documentació si les seves dades no han patit modificacions.

En el cas que l’associació sol·licitant no estigués donada d’alta a la forma de pagament dels creditors, o es volgués modificar les dades bancaries, s’haurà de tramitar mitjançant l’enllaç següent: 

https://ajuntament.barcelona.cat/compte-bancari-creditors

Caldrà informar d’una adreça de correu electrònic i persona de contacte així com número de telèfon. Per qualsevol dubte, caldrà contactar amb el Departament de Tresoreria, a través del següent correu: tresoreria@bcn.cat 

Ajuntament de Barcelona

Els nostres socis

Tecnocasa
Finques Ademonte
Mimar Home
LA TIENDA DE DONA
JT Perruqueria & Nail
Pastisseria Joan
Poligest - Assessoria i Administració de finques
Carregant...
x
X