Sant Martí Eix Comercial

Sant Martí Eix Comercial

Què pot i què no pot fer el comerç en fase 0 avançada?

17 de maig de 2020

El Governespanyol ha acordat la flexibilització de determinades mesures de la fase 0 per a Barcelona ciutat i les regions metropolitanesnord i sud, les quals, entre altres modificacions permeten l’obertura delscomerços sense necessitat de cita prèvia i fer rebaixes i promocions alsestabliments, sempre que es presentinacompanyades de mesures dirigides a assegurar que no es generin aglomeracionsque impedeixin el manteniment de la distància de seguretat o el compliment delslímits d’aforament o comprometin la resta de mesures establertes.

Nota: adjuntem guia "Mesures COVID19 fase avançada, afectacions al comerç i restauració" creada per l'Ajuntament de Barcelona.


Durant aquesta fase intermèdia, al comerç s’aplicaran les següents mesures:

QUI POT OBRIR?

 • Els establimentsconsiderats de primera necessitat ique ja tenien la persiana aixecada durant la fase dura del confinament.
 • Els establiments ilocals comercials amb menys de 400metres quadrats de superfície útil d’exposició i venda al públic.
 • Els establiments ilocals comercials que tinguin més de400 metres quadrats de superfície, si limiten l’espai de venda al públic i d’exposició a menys de 400metres quadrats i si tenen un accésdirecte i independent des de la via pública.
 • Els concessionaris d’automoció, les estacions d’inspecció tècnica de vehicles iels centres de jardineria o vivers deplantes aplicant un sistema de cita prèvia, independentment de quinasigui la seva superfície útil d’exposició i venda.
 • Les administracions de loteria, excepteles que es trobin dins d’un centre comercial.
 • No poden obrir els comerços i serveis que formin part d’un centrecomercial, a excepció d’aquells que comptin amb accés directe i independent desde l’exterior.
 • L’entrada de Barcelona ala fase 0 avançada no comporta cap canvi per a la restauració. En aquest sector,segueixen vigents les condicions que ja s’aplicaven durant la fase 0:
   -  Poden obrir tan sols peroferir serveis d’entrega a domicili o de recollida de comandes, agafant              l’encàrrec prèviament per telèfon, en línia o des d’un vehicle. Per a larecollida, cal establir una              franja horària per evitar aglomeracions al voltantde l’establiment.
   -  Només poden obrir durantl’horari de recollida de comandes. Està prohibit permetre el consum a          l’interior dels establiments.

COM HA DE SER EL FUNCIONAMENT DINS ELS COMERÇOS?

 • Cal reduir un 30% l’aforament del local pergarantir una distància mínima de dos metres entre els clients:
  a.- Si no es pot garantir una distànciamínima de dos metres entre clients, només es permet l'entrada d’unclient. 
  b.- Si l’establiment té dues plantes omés, l’aforament del 30% s’ha de tenir en compte en cada planta.
  c.- És obligatori indicar l’aforamentmàxim del local i d’assegurar-ne el compliment en tot moment. 
  d.- Cal establir sistemes de recompte icontrol de l’aforament, de forma que no se superi en cap moment,incloent-hiels mateixos treballadors. 
  e.- La circulació de persones dins el local i la distribució d’espais s’ha demodificar amb l'objectiu de garantir les distàncies de seguretat interpersonal.
 • Es permet posar en marxasistemes de recollida de productes almateix local, de forma esglaonada i evitant aglomeracions.
 • No es poden habilitar zones d’espera a l’interior delslocals.

 • Cal establir una franjahorària d’atenció preferent per a persones majors de 65 anys.
 • Si es duen a terme accions comercials o de promoció,s’han de prendre mesures per evitar les aglomeracions.
 • En el cas desestabliments d’hostaleria, oberts amb sistema de recollida de comandes estàprohibit permetre el consum a l’interior dels establiments.


  QUINES MESURES D'HIGIENE SÓN OBLIGATÒRIES? 

  • Els comerços i establiments oberts al públic hauràn de netejar i desinfectar, almenys 2cops al dia, les seves instal·lacions, amb especial atenció a zones decontacte com poms de porta, mostradors, mobles, penjadors, terra, telèfons,cistelles compra, etc.
  • Es podrà fer pauses durant la jornada d'apertura perdedicar-se a les tasques de neteja, manteniment i reposició.
  • Una de les 2 sessions de netejaes farà obligatòriament a l'acabar el dia.
  • Es netejarà i desinfectarà els llocs de treball a cadacanvi de torn (especial atenció a mostradors, mampares, teclats, telèfon... itot allò del que en faci ús el treballador durant la seva jornada)
  • Per procedir a la neteja, es faran servir densifectants,com dilucions de lleixiu (1:50) o qualsevol desinfectant amb activitat virucidaque es troben al mercat.
  • Després de cada sessió de neteja, caldrà desfer-se deforma segura dels materials que s'han fet servir i els equips de proteccióindividual (epis's). Posteriorment, es procedirà al rentat de mans. 
  • Si a l'establiment hi ha més d'un treballador atenental públic, la neteja es farà extensiva a les zones privades dels treballadors(vestuaris, taquilles, bany, zones de descans, etc)
  • Es procedirà al rentat i desinfecció diària d'uniformes iroba de treball (rentats entre 60 i 90º)
  • Es garantirà una ventilació adequada.
  • No es faran servir el bany de l'establiment per part delclient, excepte casos estrictament necessaris. Si és el cas, es procediràd'inmediat a la seva neteja (sanitaris, aixetes i pom de la porta)
  • Cal disposar de paperes (millor amb tapa i pedal) perpoder dipositar mocadors i material d'un sol ús, que seran netejades de manerafreqüent i, almenys, un cop al dia.
  • En la venda automàtica a través de màquines de vending, bugaderiesdautoservei i similars, s’ha dassegurar el compliment de les mesures dhigiene idesinfecció de les quines i dels locals, així com informar els usuaris delcorrecte ús amb cartells informatius.
  • Els establiments comercials que tinguin ascensors omuntacàrregues n’han de limitar l’ús, amb una ocupació màxima d’una persona,com a norma general.

   

  MESURES DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS:

  • No es podràn incorporar al seu llocs de treball, aquellstreballadors que estiguin en aïllament per diagnosi COVID19, que pateixi algundel seus símptomes o que estigui en quarentena per ser contacte d'un positiu.
  • Epi's: El titular de l'activitat econòmica s'assegurarà quetots els seus treballadors disposin dels epi's i gels hidroalcohòlics amb activitat viricida autoritzats i registrats pelMinisteri de Sanitat. Quan no sigui possible, ha de facilitar aigua i sabó.
  • Ús de mascaretes: obligatoriquan no es pugui garantir la distància de seguretat interpersonal de 2 metresentre treballador i client o entre treballadors. 
  • Tots els treballadors han d'estar formats sobre elcorrecte ús dels equips de protecció individual.
  • Mesures aplicables, per extensió, a treballadors deterceres empreses que presten serveis, habituals o habituals, a l'establiment ocomerç. 
  • Fitxatge horari: si ésd'empremta dactilar serà substituit per altres sistemes de control horari o bécaldrà desinfectar el dispositiu després de l'ús de cada treballador.
  • La distància entre la persona venedora oproveïdora i la clientela serà almenys d’un metre si es compta amb elselements de protecció o barreres, o de dos metres si no es disposa d’aquestselements.
  • Sitreballador o treballadora comença a tenirsímptomes compatibles amb la malaltia, ha de contactar immediatament ambel centre de salut corresponent, i abandonar el lloc de treball ns que la sevasituació medica sigui valorada per un professional sanitari.


  Som comerciants, som restauradors, som autònoms. Però també som veïns, pares i mares, familiars i companys. Ens hem quedat a casa perr responsabilitat, per generositat i per solidaritat. Ara ens toca tornar als carrers.

  Barcelona Comerç
  @eixosbcn
  #FentBarriFemCiutat

  Els nostres socis

  Pollería Suiza
  Farmacia Guipuscoa 69
  Cal Fruitós
  Bugaderia Mikolada
  C. Art
  Nexo Centre Veterinari Guipúscoa
  Cerveseria La Cantonada de Prim
  Carregant...
  x
  X